Algemene Voorwaarden voor deelname Foodmarket

Algemene Voorwaarden Food festival Delft 2017

1. Aanmelding

 • Aanmeldingen dienen via het online inschrijfformulier te worden gedaan.
 • Op het inschrijfformulier kunt u specifieke wensen aangeven. De organisatie doet haar uiterste best hier rekening mee te houden, maar kan niet garanderen dat alle wensen worden ingewilligd.
 • Gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd door de organisatie
 • Inschrijving geeft niet automatisch recht op deelname. Pas na schriftelijke bevestiging en voldoen van de factuur is het recht op een plaats definitief en bindend.
 • De activiteit of het product waarmee u zich inschrijft is gelijk aan wat u op het Food festival aanbiedt. Zo kan de organisatie in de gaten houden of het aanbod gevarieerd is. Indien u een ander product wilt aanbieden dan op uw inschrijving vermeld dient u daar toestemming voor te vragen aan de organisatie tot 30 dagen voorafgaand aan het festival.
 • Het is niet mogelijk van kraamplaats te delen of ruilen zonder toestemming van de organisatie.

2. Annulering

 • Annulering dient schriftelijk of per mail en gedateerd te gebeuren
 • Bij annulering van deelname tot 30 dagen voor aanvang van het festival wordt u 20 % van het factuurbedrag in rekening gebracht. Het reeds betaalde bedrag wordt terug gestort, minus de 20%.
 • Annulering later dan 30 dagen voor aanvang van de markt kost 100% van het factuurbedrag

3. Betaling

 • Betaling na ontvangst factuur overeenkomstig de betalingstermijn, genoemd op de factuur (2 weken). Indien niet betaald binnen de betalingstermijn ontvangt u een herinnering. Indien niet betaald binnen de betalingstermijn genoemd op de herinnering vervalt deelname aan het festival.
 • Betaling via bank, contante betaling is niet mogelijk.
 • Indien betaling niet is ontvangen binnen de aangegeven betalingstermijn komt uw deelname te vervallen.
 • Alle (incasso)kosten voortkomend uit het niet tijdig betalen van facturen komen geheel voor rekening van de deelnemer.

4. Voor aanvang van het Food festival

 • U krijgt vooraf te zien d.m.v. een schema welke plaats u wordt toegewezen. Hierover kan niet gediscussieerd worden. Wensen kunnen wel bij aanmelding aangegeven worden. Deze zullen waar mogelijk meegenomen worden.
 • De organisatie is te allen tijde gerechtigd om de indeling van de kraampjes te wijzigen. U zult daarvan op de hoogte gesteld worden.
 • U dient uw auto in de dichtstbijzijnde parkeergarage te zetten. De instructie is u vooraf doorgemaild.
 • Laden en lossen kan plaatsvinden volgens het tevoren doorgemailde rooster.
 • Houd de doorgaande route zoveel mogelijk vrij van auto’s en obstakels en zorg dat uw lostijd maximaal een half uur is.
 • Te laat of niet opkomen dagen: kramen die zonder tegenbericht van de huurder een half uur voor aanvang van de markt leeg blijven vervallen aan de organisatie zonder restitutie van betaling. Alsnog deelnemen is uitsluitend mogelijk na overleg met de organisatie.
 • Het is niet toegestaan om de kraamplaats door te verkopen, te verhuren of te verpachten aan andere partijen.

5. Tijdens het inrichten van uw kraam

 • Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen en voorzieningen op het terrein. Gebruik van spijkers en dergelijke is niet toegestaan. Schade wordt verhaald op u als deelnemer.
 • U bent zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet gerechtigd verder uit te breiden buiten de door u gehuurde kraam / oppervlakte.
 • De kraam dient er ten alle tijden verzorgd en opgeruimd uit te zien. Voorraad, verpakkingsmaterialen e.d. dienen door de deelnemer uit het zicht te worden opgeborgen.
 • De kraam dient ten alle tijden bemenst te zijn.
 • De kraam mag niet verplaatst worden.
 • Elektriciteit:
  • De organisatie spant zich in voor adequate stroomvoorzieningen, u dient zich vooraf hiervoor aan te melden via het inschrijfformulier. Op de bevestiging staat de afgesproken stroomtoewijzing vermeld.
  • De organisatie levert alleen stroom mits dit strikt noodzakelijk is voor de verkoop van de waar.
  • Indien u een kraam met stroom is toegewezen wordt in overleg bepaald wie zorgt voor een geschikte haspel of verlengsnoer en stekkers.
  • De organisatie zorgt voor een technicus die u assisteert met het aansluiten op de stroomvoorziening.
  • Het gebruik van eigen aggregaten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.
  • Deelnemers die op de dag van het evenement wijzigingen willen aanbrengen in de elektriciteitsvoorziening (lees: verplaatsen elektriciteitspunten, -kabels, etc.), vragen dit vóór handelen, aan de organisatie.

6. Tijdens het festival

 • Aanwijzingen van mensen van de organisatie worden stipt en onmiddellijk opgevolgd. Weigering en/of wangedrag betekent uitsluiting van de markt zonder restitutie van reeds betaalde marktgelden.
 • Het is absoluut niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van het festival de kraam te ontruimen.
 • Als deelnemer bent U verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen m.b.t. de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eet- en drinkwaren. Voor informatie: Keuringsdienst van Waren: Algemene Directie, telefoon/ fax nummer: 070 – 340 54 35. Als standhouder bent u verantwoordelijk en aansprakelijk voor het nakomen van deze wettelijke eisen.
 • Als standhouder bent u verantwoordelijk en aansprakelijk voor het nakomen van de wettelijke eisen gesteld door de brandweer. Zo dienen standhouders, die werken met open vuur, een deugdelijke gekeurde brandblusser bij zich te hebben op de locatie.
 • Indien voor het bereiden van voedsel, bakken of braden een gasinstallatie wordt gebruikt, dient deze te voldoen aan het gestelde in de normbladen NEN-1078 en/of NEN-3324.
 • Gebruik van LPG anders dan t.b.v. voortstuwing van een motortuig is ten strengste verboden!
 • In het geval er etenswaar wordt aangeboden moeten de eisen van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen (uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, de Verordening (EG) 852/2004 en de Drank- en Horecawet in acht worden genomen. Wij verwijzen met name naar de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en de Hygiënecode Ambulante Handel. Bij overtreden is de deelnemer hoofdelijk aansprakelijk. Kosten van de bekeuring komen voor rekening van de overtredende ondernemer.
 • Door de standhouder gebruikte apparatuur dient aan de ter plaatse geldende wettelijke eisen en richtlijnen te voldoen. Als standhouder bent u verantwoordelijk en aansprakelijk voor het nakomen van deze wettelijke eisen.
 • Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem/haar kunnen worden toegerekend. De organisatie houdt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade in welke vorm dan ook.
 • Muziek vanuit je eigen kraam of voertuig is niet toegestaan tenzij anders afgesproken met de organisatie. Dit om overlast voor omwonenden te voorkomen.
 • De organisatie doet haar uiterste best het festival te laten slagen, binnen de mogelijkheden. De organisatie is niet verantwoordelijk voor het commercieel resultaat van de deelnemer. Restitutie of schadevergoeding wordt niet uitgekeerd als gevolg van tegenvallende inkomsten of tegenvallende bezoekersaantallen. Het is daarom niet mogelijk om de organisatie aansprakelijk te stellen voor tegenvallende opkomst van publiek of deelnemers.
 • Beëindiging: het is niet toegestaan voortijdig te stoppen, zonder toestemming van de organisatie

7. Na afloop van het festival

 • Om 17:00 uur is het festival afgelopen en kunt u starten met het leegruimen van uw kraam.
 • De volgorde van laden en de plek van waaruit u laadt is vooraf gecommuniceerd. Houdt u zich aan het schema, om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.
 • U laat uw gebruikte plek netjes achter. U dient zelf uw vuilnis, ook lege flessen en karton, af te voeren. Indien dit niet gebeurt kunnen wij u een boete opleggen van € 50,-.
 • Uiterlijk een uur na afloop van het festival, dus om 18:00 uur dient uw kraam leeg te zijn, i.v.m. het ophalen van de kraampjes.

8. Overige

 • De organisatie behoudt het recht om deelname te weigeren.
 • De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade.
 • U neemt deel aan het Food festival op eigen risico.
 • De organisatie van het Food festival is niet aansprakelijk voor schade/omzetderving als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtssituatie dan ook.
 • Indien het festival door een onvoorziene omstandigheid of door overmacht afgelast, uitgesteld of ingekort wordt, kan de organisatie hier in geen geval aansprakelijk voor worden gesteld.
 • De organisatie van het Food festival is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan organisatie en die krachtens de Nederlandse wet of de in maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend.
 • Bij algehele afgelasting van de markt wegens onvoorziene omstandigheden wordt 50% van het inschrijfgeld in rekening gebracht.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie van het Food festival.
 • U dient in het bezit te zijn van een WA verzekering. De organisatie heeft een bewijsstuk van deze verzekering nodig voor haar administratie. Deelname zonder WA verzekering is niet toegestaan.

Terug …